TEAM


Mécanoen vun lenks no riets:

 

CREMER Marco

NICKTS Jean-Marie

DEFAYS Jean-Marie, genannt "Jang"

NICKTS Arni


Mécano

 

CREMER Marco


Mécano

 

NICKTS Jean-Marie


Mécano

 

GUEBEL Marcel


Aide Mécano

 

NICKTS Arni


Aide Mécono

 

THILL Murielle


Assistance

 

Wilkin Rallye Sport